De vergroening van utrecht
 
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of leefomgeving. Ze doen vrijwilligerswerk, organiseren schoonmaakacties in de straat, onderhouden een eigen speeltuin of beheren een buurtcentrum. Zo verbeteren ze samen de samenleving. Het lijkt nogal ‘hot’ op dit moment. Er zijn inmiddels al veel termen voor bedacht: de mondige burger, civil society, de energieke samenleving en de burgerparticipatiesamenleving.

Ach, het is eigenlijk niet zo nieuw. We doen het al veel langer. Wel komen initiatieven door de afgelopen recessie, extra tijd, en door grotere mogelijkheden via sociale media beter in het zicht. En er is nog een oorzaak die het vlammetje doet branden. Overheden zien het als kans om te kunnen bezuinigen. Zij zoeken de oplossing soms in het verleggen van verantwoordelijkheden. En dat gebeurt lang niet altijd even slim!

PROCESONDERSTEUNING
Wij bieden ondersteuning bij verandertrajecten, het opstellen van een actorenanalyse, een communicatiestrategie, het verrichten van een haalbaarheidsstudie of het organiseren van het proces om concrete doelen en groene of sociale gebiedsontwikkelingen te realiseren. Het kan gaan over leegstandsproblematiek, het bedenken en opzetten van nieuwe organisatievormen (stichting, vereniging van eigenaren). Het belangrijkste bij elke ontwikkeling is om te juiste snaar te raken. De juiste energie, die aansluit op de plek en de mensen die er belang bij voelen.

VOORBEELD BANKAPLEIN & WATERGEUS
Voor sociale welzijnsorganisatie Me’kaar werd een verandertraject begeleid voor twee speeltuinen: Het Bankaplein in de wijk Lombok en De Watergeus in de wijk Zuilen. De doelstelling luidde in het kort: Er voor zorgen dat de bewoners in de wijken meer betrokkenheid krijgen bij het onderhoud van de speeltuin, en op de lange termijn al het beheer overnemen. 

De doelgroep en aanpak was in beide wijken anders. In onderstaande filmpjes zie je een beeld van de aanpak op het Bankaplein. Hier lijkt inmiddels een serieuze match gemaakt.
Burger PArTICIPATIE
VOORBEELD WESTPLEIN
Het is al jaren lang een doorn in het oog. Het Westplein aan de westkant van het Centraal Station Utrecht. Ooit spraken de burgers van Utrecht zich in een referendum uit voor een groene stad, met een verbinding van Wijk West en stationsgebied met het centrum. Door bezuinigingen lijkt deze ambitie op losse schroeven. Tenzij... de mondige burger er mee aan de slag gaat. Samen kunnen we in dit verrommelde gebied zoveel meer bereiken.

In onderstaand filmpje zie je de oproep van Wijk West. En een impressie van het daarop volgende festival om stemming te maken. Al hoewel een tunnel er niet meer van lijkt te komen, is er inmiddels een actieve groep buurtbewoners die de plannen van de gemeente en ontwikkelaars tegen het licht houdt, met name op het gebied van duurzaamheid en groen. En dat is een goede zaak!